รายงานสกว. : การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย : การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจไทย กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ

บนเส้นทางของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา แม้จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน แต่ดูเหมือนว่าในอีกด้านหนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำ เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทั้งระหว่างคนรวยกับคนจน และมีความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบทเพิ่มมากขึ้น มาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัจจัยเชิงสถาบันในประเทศ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ กับรายงานสกว. ‘การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย : การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจไทย กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ ‘ โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เมธีวิจัยอาวุโส สกว.