รายงาน สกว.: วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยเซนเซอร์ทางเคมี

ชวนอ่านการพัฒนาระบบเซนเซอร์ทางเคมีเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรรากหญ้าของประเทศไทย ในงานวิจัย “วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยเซนเซอร์ทางเคมี” โดย ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และทีมวิจัย