สัมภาษณ์: จากถุงก๊อปแก๊ปสู่การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม คุยกับ นิรมล สุธรรมกิจ

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวน รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ สนทนาถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสสิ่งแวดล้อมโลก รวมถึงชวนคุยเกี่ยวกับงานวิจัยที่ศึกษามาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทยโดยถอดบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และร่วมหาคำตอบว่าเหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่มีมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ