รายงาน สกว.: แนะชาวนา เร่งปรับตัวหันปลูกพืชใช้น้ำน้อย รับมือภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

ภาวะภัยแล้งเกิดจากอะไร และเกษตรกรควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้น ชวนหาคำตอบในงานวิจัยจากโครงการ “การปรับตัวต่อภาวะภัยแล้งของเกษตรกรทำนาในพื้นที่ชลประทาน พร้อมประเมินโครงการบูรณาการความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อภัยแล้ง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล และคณะ