งานวิจัย: การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายสําหรับ เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

final-report-sdgs-goal-16