งานวิจัย: การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฏหมาย เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน

final-report-sdgs-goal-1