ชุดโครงการวิจัย การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย

เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน โดย ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต, รศ.ศิริพร สัจจานันท์, ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์

เป้าหมายที่ 2: ความมั่นคงทางอาหารและการยุติความหิวโหย โดย ดร.เสถียร ฉันทะ, อรุณี อินเทพ, จันทร์จิรา ขันประเสริฐ, ดร.กันยพัชร์ ไตรทรัพย์

เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม โดย ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล, ดร.วรัณศณางค์ บุณฑริก

เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ โดย ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์, ยุวรี โชคสวนทรัพย์, ปรัทยุมน เลปนานนท์

เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดย ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์, ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์, รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์, ดร.วรัทยา ชินกรรม, รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ, พิมพิกา ชวลิต

เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน โดย ดวงจันทร์ วรคามิน, ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ชลไพศาล, ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล

เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดย สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์, ธิตา อ่อนอินทร์

เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, ปิยธิดา กันปาน

เป้าหมายที่ 14: ชีวิตใต้น้ำ (Life below Water) โดย ดร.อําไพ หรคุณารักษ์, กาญจนา ย่าเสน

เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจานงค์, ดร.อุทัย เจริญวงศ์

เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก โดย จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, ดร.นณริฏ พิศลยบุตร