ข่าวรอบรั้ว: นักเศรษฐศาสตร์ถกทางออกเศรษฐกิจไทย

นักเศรษฐศาสตร์ ถกอนาคตเศรษฐกิจไทย บทเวทีเสวนา ‘เศรษฐกิจไทย สถานการณ์ปัจจุบัน กับทางออกสำหรับอนาคต’ ที่จัดขึ้นในงาน ’25 ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย’ หรือ สกว. แนะหาแนวทางสร้างเศรษฐกิจที่เติบโต ยั่งยืน เป็นธรรม ไม่รวมศูนย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า การสร้างอนาคตเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปข้างหน้าและเป็นธรรม มี 3 เรื่องที่ต้องคำนึงถึง คือ ความเท่าเทียมในการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความเท่าเทียมกันในการแข่งขัน

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า การสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืน ผู้ประกอบการต้องเพิ่มผลิตภาพ แข่งขันได้ สร้างนวัตกรรม มีตลาด โดยรัฐมีนโยบายสนับสนุนเป็นรายอุตสาหกรรม ไม่ใช่ทำนโยบายเดียวใช้ได้ทุกคน หรือแบบสำเร็จรูป

ส่วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความเห็นว่า การสร้างอุตสาหกรรมให้ทันสมัย สิ่งสำคัญคือต้องมีนโยบายที่ไม่แบ่งแยก เพราะปัจจุบันในภาพใหญ่ ประเทศไทยกำลังเอาคนไม่กี่คนมาคิดนโยบายใหญ่ที่มีผลกระทบกับคนหมู่มาก และออกแบบนโยบายแบบรวมศูนย์ ซึ่งน่าเป็นห่วง

ดังนั้น การสร้างอนาคตเศรษฐกิจไทย จึงต้องเริ่มจากการกระจายอำนาจ การผลักดันให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะปรับตัวรับการแข่งขันที่เกิดขึ้น

รายงานโดย อังศุมาลิน บุรุษ


หมายเหตุ: เผยแพร่ครั้งแรกเว็บไซต์ VOICETV เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในชื่อ นักเศรษฐศาสตร์ถกทางออกเศรษฐกิจไทย