สัมภาษณ์: จากถุงก๊อปแก๊ปสู่การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม คุยกับ นิรมล สุธรรมกิจ

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวน รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ สนทนาถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสสิ่งแวดล้อมโลก รวมถึงชวนคุยเกี่ยวกับงานวิจัยที่ศึกษามาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทยโดยถอดบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และร่วมหาคำตอบว่าเหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่มีมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงาน สกว.: แนะชาวนา เร่งปรับตัวหันปลูกพืชใช้น้ำน้อย รับมือภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

ภาวะภัยแล้งเกิดจากอะไร และเกษตรกรควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้น ชวนหาคำตอบในงานวิจัยจากโครงการ “การปรับตัวต่อภาวะภัยแล้งของเกษตรกรทำนาในพื้นที่ชลประทาน พร้อมประเมินโครงการบูรณาการความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อภัยแล้ง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล และคณะ

รายงานสกว.: วิกฤตขยะทะเลไทย…ใครว่าเรื่องเล็ก

เมื่อวิกฤตขยะทะเลไทยดูจะเป็นเรื่องที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เราจะมาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร หาคำตอบได้จากรายงานสกว. “วิกฤตทะเลไทย…ใครว่าเรื่องเล็ก” โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และคณะ

1 2 3 12