รายงานสกว.: ทางเลือกการเรียนรู้ การศึกษาที่เลือกได้สำหรับเด็กนอกระบบ

ชวนอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับการนำเอางานหัตถกรรมมาช่วยให้เด็กและเยาวชน ‘นอกระบบ’ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้หันกลับมามองรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ในงานวิจัย “ทางเลือกการเรียนรู้ การศึกษาที่เลือกได้สำหรับเด็กนอกระบบ ” โดยจิรศักดิ์ อุดหนุน

รายงาน: หัวใจของ ‘การสอนสะเต็ม’ ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือวิธีคิดแบบเหตุและผล – รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนศึกษาเรื่องการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (STEM) รวมถึงหาคำตอบว่าการสอนสะเต็มควรจะเป็นอย่างไร ผ่านทางการบรรยาย “หัวใจของ ‘การสอนสะเต็ม’ ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือวิธีคิดแบบเหตุและผล” โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

รายงานสกว.: ความท้าทายของศตวรรษที่ 21 กับการเรียนรู้ยุคใหม่

ศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นศตวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายเรื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนทุกช่วงวัย รวมถึงอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่ผูกโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คือเรื่องระบบการศึกษาและการเรียนรู้ เราจะปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างไร และคนในแต่ละช่วงวัยควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ร่วมหาคำตอบได้ในงานวิจัย “ความท้าทายของศตวรรษที่ 21 กับการเรียนรู้ยุคใหม่” โดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ จากจดหมายข่าวประชาคมวิจัย

รายงาน: แปลงทักษะและสมรรถนะให้เป็นคุณวุฒิการศึกษา

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนสำรวจแนวทางในการออกแบบระบบการเทียบโอนความรู้จากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ผ่านงานวิจัยของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2560) ในโครงการเรื่อง “การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ไปสู่การยกระดับฝีมือแรงงานตามมาตรฐาน หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 2 3 14