อินโฟกราฟิก: เมื่อการเลี้ยงดูบุตรส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

การเลี้ยงดูที่แตกต่างกันนั้นส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบทอดทิ้งกับเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ จะพบว่าครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบทอดทิ้งมีสัดส่วนเด็กเก่งอยู่เพียงร้อยละ 11.7 ขณะที่ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีสัดส่วนเด็กเก่งอยู่ร้อยละ 17.2

หมายเหตุ: เด็กเก่งหมายถึง เด็กที่สามารถทำคะแนนด้านการคิดวิเคราะห์ระหว่าง 8- 15 คะแนน ขณะที่เด็กไม่เก่งหมายถึง เด็กที่ทำคะแนนด้านการคิดวิเคราะห์ระหว่าง 0-4 คะแนน

ที่มา: รายงาน “การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย” โดย อาจารย์ดวงจันทร์ วรคามิน รศ.ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และคณะ(2559)