คลิปความรู้: งานเสวนาคุยฟาร์มรู้ครั้งที่ 2 ‘7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย’

งานเสวนาคุยฟาร์มรู้ครั้งที่ 2 ‘7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย’ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

ช่วงที่ 1: ฉายภาพยนตร์สั้น ‘เรื่องสยองการศึกษาไทย’

………………

ช่วงที่ 2: คุยฟาร์มรู้ ประสา นักรียน-ครู-นักวิจัย-รัฐ หัวข้อ ‘ปราบผีการศึกษาไทยอย่างไรดี’

– ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
– รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว.
– อาจารย์จำรัส ช่วงชิง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสถียร จังหวัดยโสธร
– คุณพริษฐ์ ชิวารักษ์ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว.

………………

ช่วงที่ 3: Knowledge Farm Talk หัวข้อ ‘ทางออกการศึกษาไทย’

– รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว.

– คุณธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

– ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)