งานวิจัย: การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์, รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว

CentenarianProject_DraftFinalReport_2Aug2016