รายงาน สกว.: ชูท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเกาะสาหร่าย จ.สตูล

ชวนติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืน จากโครงการวิจัย ‘การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองของชาวประมงพื้นบ้านในตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล’ โดย ชัยรัตน์ จุสปาโลก และคณะ