สัมภาษณ์: ประภาพร ขอไพบูลย์ “ทางออกของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร”

เมื่อความมั่นคงทางอาหาร ครอบคลุมหลายประเด็นตั้งแต่การเข้าถึงอาหาร (accessibility) ปริมาณอาหารที่มีอยู่ (availability) ความยั่งยืนของอาหาร (stability) จนถึงการนำอาหารไปใช้ประโยชน์ (utility) น่าสนใจว่าอะไรคือโจทย์สำคัญในเรื่องความมั่นคงทางอาหารของไทย อะไรคือคำตอบที่ได้จากงานวิจัยของ สกว. และก้าวต่อไปของงานวิจัยในประเด็นสำคัญนี้คืออะไร

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวน รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนทนาถึงผลงานวิจัยด้านความมั่นคงของอาหารและความปลอดภัยของอาหาร

งานวิจัย: สถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพ ความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหาร พร้อมแนวทางการแก้ไข

ผู้เขียน: ประภาพร ขอไพบูลย์, โอปอล์ สุวรรณเมฆ, ธำรงค์ เมฆโมรา, ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ, วริพัสย์ อารีย์กุล, พัชนี อินทรลักษณ์, อรสา จงวรกุล, สายันต์ รวดเร็ว, วรพจน์ ฤทธิ์ดี, อมรพันธ์ ลูกอินทร์, นันทินี ศรีสุภัทรวนิช, วาลิกา สนองคุณ, รัษวรรณ อภิลักขิตกาล, วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
เผยแพร่: พฤศจิกายน 2551