รายงานสกว. : ป้องกันโรค NCDs ในยุค Aging Society

เมื่อคนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตกันมากขึ้น เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ติดตามได้จากรายงานสกว. “ป้องกันโรค NCDs ในยุค Aging Society”