อินโฟกราฟิก: ครัวเรือนไทยกับความเปลี่ยนแปลง

ในช่วงครึ่งศตรวรรษที่ผ่านมา สภาพครัวเรือนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนมาเปิดบ้านเพื่อสำรวจว่า ครัวเรือนของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

สัมมนา: “สังคมสูงวัย : ความท้าทายและการปรับตัวสู่สมดุลใหม่”

สกว. ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้จัดเวทีสาธารณะ “สังคมสูงวัย : ความท้าทายและการปรับตัวสู่สมดุลใหม่” เพื่อสร้าง ความตระหนักให้สังคมในการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเพื่อเตรียมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย