รายงาน: รู้จัก “คนร้อยปี” ไทยให้มากขึ้น

ประชากรที่มีอายุเกิน 100 ปี ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า “คนร้อยปี” มักเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสังคมมาโดยตลอด แต่ความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของคนร้อยปีของสังคมไทยในภาพรวมยังมีน้อย
Knowledge Farm จะชวนมาทำความเข้าใจ “คนร้อยปี” ให้มากขึ้น ไปดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของผู้สูงอายุวัยปลาย และลักษณะประชากรศาสตร์คนร้อยปีในประเทศไทย

อินโฟกราฟิก: โฉมหน้าศตวรรษิกชนไทย

ศตวรรษิกชน หรือ “คนร้อยปี” เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพที่ดีของสังคม คนร้อยปีในประเทศไทยมีจำนวนเท่าใด อยู่ในพื้นที่ไหน สุขภาพเป็นเช่นไร

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เปิดงานวิจัย “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ มาช่วยตอบคำตอบข้างต้น

งานวิจัย: การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

เขียน: ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศรินทร์ เกรย์, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญ ไข่เขียว
เผยแพร่: กันยายน 2559