หนังสือ: วิจัย… พลังเปลี่ยนการเรียนรู้ เล่ม 2 “หลักคิดการวิจัย”

หนังสือ วิจัย… พลังเปลี่ยนการเรียนรู้ เล่มที่ 2 “หลักคิดการวิจัย” เป็นหนังสือที่ถอดคำบรรยายที่ถ่ายทอดกระบวนการคิดทำวิจัยตั้งแต่การคิดโจทย์ การหาวิธีการ ไปจนถึงการเขียนข้อเสนอโครงการ เหมาะสำหรับการเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวิจัยเบื้องต้นสำหรับครูและนักเรียน เป็นการอุ่นความคิดต่อจากเล่มที่ 1

research-power-book-2-suteera-