งานวิจัย: การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของประชากร

การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของประชากร โดย ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์, พลอย ธรรมภิรานนท์, นุชพนิต นาคพิทักษ์, พสิษฐ์ พัจนา, วรรณภา คุณากรวงศ์ และ วรัตถ์ บุญรัตนกรกิจ

population-structural-change_jirawat