คลิปความรู้: งานเปิดตัว Knowledge Farm: ฟาร์มรู้สู่สังคม

งานเปิดตัวเว็บไซต์ “Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ช่วงที่ 1 : วงเสวนา “เมื่อ สกว. เปิดฟาร์มรู้สู่สาธารณะ”

– ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.
– รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว.
– ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสกว.
ดำเนินรายการโดย คุณภัทชา ด้วงกลัด บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

………………

ช่วงที่ 2: Knowledge Farm Talk #1 : “อนาคตสังคมไทยบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน”

– รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
– รศ.ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์