งานวิจัย: การเพิ่มศักยภาพการรับมือกับความไม่มั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น: กระบวนการและเครื่องมือจัดทำ แผนยุทธศาสตร์

food security in rural area