อินโฟกราฟิก: สำรวจการค้าข้างทางไทย: ปัญหาหรือโอกาส?

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม พามาสำรวจการค้าข้างทางของไทยนั้นเป็นอย่างไร ใครคือผู้ค้าข้างทาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเมืองนั้นเป็นอย่างไร และรัฐจะจัดสวัสดิการการค้าข้างทางอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร กับรายงานวิจัย ‘การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น’ โดย ผศ.ดร.นฤมล นิราทร นักวิจัยจากโครงการวิจัยของ สกว.

 

ที่มา: โครงการวิจัย “การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น” โดย รศ.ดร. นฤมล นิราทร นักวิจัยจากโครงการวิจัยของ สกว.