อินโฟกราฟิก: 15 ปีผ่านไป ครัวเรือนไทย ‘มอง’ และ ‘เผชิญ’ ปัญหาคอร์รัปชันภาครัฐเปลี่ยนไปอย่างไร

เมื่อปี 2542 ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ เคยทำงานวิจัยชิ้นสำคัญเรื่อง “คอร์รัปชันในภาครัฐ” โดยสำรวจทัศนคติและประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือนไทย จำนวน 4,000 ครัวเรือน เกี่ยวกับคอร์รัปชันในภาครัฐ ผ่านแบบสอบถามของธนาคารโลกที่ปรับให้สอดคล้องกับสภาพของประเทศไทย จนเป็นที่ฮือฮาไปทั้งสังคม

ในปี 2557 ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นำทีมนักวิจัยกลับมาสำรวจทัศนคติและประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือนไทยอีกครั้ง จำนวน 6,000 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามชุดเดิม (ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น)

15 ปีผ่านไป ครัวเรือนไทย ‘มอง’ และ ‘เผชิญ’ ปัญหาคอร์รัปชันภาครัฐเปลี่ยนไปอย่างไร

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนหาคำตอบจากผลการวิจัยส่วนหนึ่งจากงานวิจัย ‘คอร์รัปชันในระบบราชการไทย: การสำรวจทัศนคติ ประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือน’ โดย ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ ที่นี่

This slideshow requires JavaScript.