งานวิจัย: ทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย

human-capital-thai industry-2