งานวิจัย: ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์

ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ โดย ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน และคณะ

desirable-skills