อินโฟกราฟิก: ทำไมควรเพิ่มบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

ทำไมควรเพิ่มบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ?

Knowledge Farm จะชวนมาหาคำตอบโดยพาไปดูการบริหารงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบระหว่างระหว่างโรงเรียนในสังกัดสพฐ. กับโรงเรียนในสังกัดอปท.

อินโฟกราฟิก: ครูโรงเรียนเล็กภาระหนัก

ภาระการสอนของครูโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่จะเป็นอย่างไร Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนมาหาคำตอบจากรายงาน การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศึกษาไทย: ประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษา (2535-2558) โดย ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน และคณะ

อินโฟกราฟิก: ไม่ออมวันนี้ พรุ่งนี้ลำบาก

การเก็บออมเงิน ถือเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในยุคสังคมสูงวัย มาดูกันว่าผู้สูงวัยไทยใส่ใจออมเงินมากน้อยเพียงใด และแหล่งรายได้ของผู้สูงวัยมาจากแหล่งใดเป็นหลัก

อินโฟกราฟิก: ครัวเรือนไทยกับความเปลี่ยนแปลง

ในช่วงครึ่งศตรวรรษที่ผ่านมา สภาพครัวเรือนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนมาเปิดบ้านเพื่อสำรวจว่า ครัวเรือนของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

อินโฟกราฟิก: โฉมหน้าศตวรรษิกชนไทย

ศตวรรษิกชน หรือ “คนร้อยปี” เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพที่ดีของสังคม คนร้อยปีในประเทศไทยมีจำนวนเท่าใด อยู่ในพื้นที่ไหน สุขภาพเป็นเช่นไร

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เปิดงานวิจัย “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ มาช่วยตอบคำตอบข้างต้น

1 2 3 4 5