คลิปความรู้: สังคมสูงวัยไทยไปทางไหนดี

คุณต้องการอะไรในบั้นปลายชีวิต

หลายประเทศมีนโยบายสำหรับผู้สูงวัยเพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี

แล้วประเทศไทยควรมีนโยบายรับมือกับสังคมสูงวัยอย่างไร

ชวนติดตามได้จากคลิป

‘สังคมสูงวัยไทยไปทางไหนดี’
——————
หาคำตอบของนโยบายรับมือสังคมสูงวัยในไทยเพิ่มเติมได้ที่ :
เปิดมุมมอง 3 นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ว่าด้วยเศรษฐกิจใหม่ในสังคมสูงวัย

จับเข่าคุย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ “ปรับวิธีคิด ปรับพฤติกรรม ปรับนโยบาย รับสังคมสูงวัย”