งานวิจัย: สถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพ ความมั่นคงและการศึกษาทางด้านอาหาร พร้อมแนวทางการแก้ไข

ผู้เขียน: ประภาพร ขอไพบูลย์, โอปอล์ สุวรรณเมฆ, ธำรงค์ เมฆโมรา, ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ, วริพัสย์ อารีย์กุล, พัชนี อินทรลักษณ์, อรสา จงวรกุล, สายันต์ รวดเร็ว, วรพจน์ ฤทธิ์ดี, อมรพันธ์ ลูกอินทร์, นันทินี ศรีสุภัทรวนิช, วาลิกา สนองคุณ, รัษวรรณ อภิลักขิตกาล, วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
เผยแพร่: พฤศจิกายน 2551

1 26 27 28 29 30 35