รายงาน สกว.: ชูท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเกาะสาเหร่าย จ.สตูล

ชวนติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืน จากโครงการวิจัย ‘การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองของชาวประมงพื้นบ้านในตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล’ โดย ชัยรัตน์ จุสปาโลก และคณะ

ข่าวรอบรั้ว: สกว. ชูงานวิจัย รับมือสถานการณ์น้ำขาด น้ำท่วม น้ำแล้ง

สรุปประเด็นจากงานแถลงข่าว “น้ำขาด-น้ำท่วม-น้ำแล้ง รับมืออย่างไร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

รายงานสกว. : ป้องกันโรค NCDs ในยุค Aging Society

เมื่อคนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตกันมากขึ้น เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ติดตามได้จากรายงานสกว. “ป้องกันโรค NCDs ในยุค Aging Society”

รายงานสกว. : สูงวัย อารมณ์ดี

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้วัย เราจะต้องวางแผนเพื่อรับมือทั้งเรื่องการเงินและสุขภาพอย่างไรบ้าง ติดตามได้จากรายงานสกว. ชิ้นนี้ เรียบเรียงจากเวทีเสวนา “สูงวัย อารมณ์ดี” ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

1 2 3 35