สัมมนา: เอกสารประกอบสัมมนา “สังคมสูงวัย: ความท้าทาย และการปรับตัวสู่สมดุลใหม่”

เอกสารประกอบสัมมนา “สังคมสูงวัย: ความท้าทาย และการปรับตัวสู่สมดุลใหม่” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

 1. ทิศทางประเทศกับสมดุลใหม่ในยุคสังคมสูงวัย โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร: โจทย์ท้าทายในสังคมสูงวัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. เศรษฐกิจไทยในสังคมสูงวัย: บริบทใหม่ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลือมล้ำทางรายได้ โดย ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 4. แรงงานและผลิตภาพของคนรุ่นใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 5. ภาคธุรกิจเอกชนกับสังคมผู้สูงอายุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. การเงินการคลังกับสังคมสูงวัย โดย ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
 7. สวัสดิการชุมชนและความมั่นคงทางการเงิน โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒฯาประเทศไทย
 8. ผลกระทบของปัจจัยประชากร ต่อสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท โดย ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ คณะเศรษฐศษสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. ครอบครัวและผู้หญิงไทยในยุคเกิดน้อย อายุยืน โดย ดร.วาสนา อิ่มเอม กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
 11. บทสรุป และข้อเสนอเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์